PRINCIPIS METODOLÒGICS

L'escola Paideia no ha oblidat mai el que és: una escola, un lloc on els nens i nenes venen a aprendre en funció de les seves possibilitats i on els pares reben tot el suport que els podem oferir per tal d’implicar-los en una tasca ben complexa, l'educació dels seus fills.
La peculiaritat del nostre centre en el que els titulars són els pares, condiciona encara més aquesta voluntat de col·laboració entre els diversos estaments educatius i enriqueix la nostra perspectiva a través del treball conjunt.
Seguint amb la convicció d'oferir en tot moment als nostres alumnes allò que necessiten, concebem el centre com una institució oberta, pel que des de fa molts anys que tenim present l'alternativa d'escolaritat compartida amb centres ordinaris.
De la mateixa manera, i dintre de la nostra activitat diària, la flexibilitat de grups en funció de la matèria a treballar, afavoreix l'ajustament dels continguts a les necessitats particulars de cada alumne. Aquest objectiu es veu recolzat pel material que utilitzem, habitualment d'elaboració pròpia.

ESCOLARITAT COMPARTIDA

Aquesta alternativa educativa la contemplem des de fa força temps i considerem que es tracta d'una bona possibilitat per a molts dels nostres alumnes, que per llurs característiques necessiten mantenir o potenciar alguns dels aspectes, especialment socials, que els hi ofereix l'escola ordinària o bé altres centres especialitzats. També ens serveix, com a pas previ, per integrar algun dels nostres alumnes que degut a la seva evolució positiva creiem, juntament amb l'EAP i la família, que podrien estar ben integrats a  l'escola ordinària.
Normalment en els centres ordinaris es posa especial cura en tots els aspectes socials i relacionals de l'alumne. Quan l'alumne està al nostre centre, i sempre tenint en compte els aspectes anteriors, ens centrem principalment en treballar les matèries més instrumentals com les  matemàtiques i el llenguatge, i donem els suports específics que l'alumne necessita (adaptació de materials o mobiliari, logopèdia, fisioteràpia,...). Els horaris dels alumnes els fan conjuntament les dues escoles a principis de Setembre, i s'adapten a les seves necessitats personals i educatives. Tot aquest procediment es realitza a través del seu ACI, el document que justifica el seu currículum, els serveis que requereix i l'emplaçament escolar més adequat, que rebrà durant un determinat període. A l'ACI es reflecteixen també, els esforços que totes dues escoles duen a terme en aquest procés educatiu.
L'escolaritat compartida suposa un gran esforç per part de tots els professionals implicats, ja que per aconseguir el màxim rendiment d'aquesta fórmula, es fa indispensable una coordinació continuada i sistemàtica entre els centres, els EAPS corresponents i les famílies. No oblidem, però, que aquest sistema d'escolarització, tot i que positiu, no es pot considerar permanent, sinó que és una via de pas entre ambdues escoles i que tendeix a ubicar l'alumne de forma permanent en un dels dos centres.
Totes les escolaritats compartides que realitzem estan autoritzades pel Departament d'Ensenyament.

GRUPS FLEXIBLES

L'objectiu dels grups flexibles consisteix en redistribuir als alumnes en unitats de treball encara més reduïdes que els grups-classe, intentant aconseguir així una major homogeneïtat dels aspectes acadèmics.
Per aquest motiu, i comptant amb el suport de tot el personal docent de l'escola, l'horari es dissenya de manera que, les diferents activitats (llenguatge i matemàtiques) estiguin programades a la mateixa hora en tots els grups implicats. La qual cosa, permet incloure més personal a banda dels tutors, facilitant agrupacions més reduïdes, i ajustar-nos millor a les necessitats de cada alumne.
Aquest tipus de funcionament requereix organitzar els horaris i les activitats amb molta cura, per tal de poder tenir en compte totes les variables. Això suposa un esforç important per part dels docents, que es veu recompensat per les moltes avantatges pedagògiques que ofereix als nens, ja que els hi garanteix l'adequació dels continguts al seu nivell escolar, sense perdre mai de vista el seu grup-classe com a referència.

EL CURRÍCULUM ESCOLAR PER NIVELLS

El nostre centre sempre ha seguit la normativa vigent, pel que es treballen les mateixes assignatures que a l'escola ordinària, tot i que adaptant-les a les característiques i necessitats de cada alumne. Això ha representat modificar exhaustivament els currículums establerts pel Departament d'Ensenyament i sotmetre'l després, a la seva aprovació. Aquest esforç ens habilita per a impartir els nivells d'Infantil, Primària i Secundària. A banda de l'escolaritat obligatòria, comptem també, amb l'autorització per a realitzar un curs de Garantia Social de caire prelaboral.
Cada alumne té la seva adaptació curricular i en funció d'aquesta es van treballant els diferents aspectes.
Es dóna molta importància durant tota l'escolaritat al treball d'hàbits tant des del punt de vista social com personal, volem aconseguir que els nostres alumnes siguin el més autònoms possibles i que es puguin integrar a la societat utilitzant unes normes de convivència bàsiques. Els hàbits es treballen durant tota la jornada escolar, aprofitant qualsevol situació per reforçar-los i en determinats casos es treballen també de manera individual.
Donem també molta importància al grafisme, ja que donades les característiques dels nostres alumnes, aquests presenten en molts casos problemes importants en aquest aspecte, fet que juntament amb d'altres (discriminació auditiva, anàlisi correcta dels sons d'una paraula...) els hi dificulta enormement l'aprenentatge de la lecto-escriptura.
Gràcies a aquest treball que es realitza des que el nen s'incorpora a l'escola, hem aconseguit en molts casos que siguin capaços d'escriure realitzant un grafisme bastant correcte.
La psicomotricitat ocupa també un espai molt important dins del nostre currículum, ja que considerem que aquesta disciplina és a la base de qualsevol aprenentatge, donat que potencia el coneixement i control del propi cos i de les relacions que estableix amb l'espai.
En tots els casos en els quals els alumnes poden accedir a la lecto-escriptura com a eina de comunicació, és a dir, amb un sentit funcional que els permeti cercar informació i comunicar-se per escrit, el que pretenem és estimular aquesta habilitat i donar-li un ús significatiu. D'aquesta manera, l'alumne pot acostar-se a altres disciplines, iniciar-se en coneixements nous, estimulant la seva curiositat i normalitzant la seva vida social.
L'àrea de matemàtiques també té una importància primordial, tant pel que fa als aspectes de raonament lògic i simbòlic, com als més adaptatius i quotidians. En aquest sentit, cal dir que com a disciplina instrumental, la nostra pretensió segueix sent que s'ompli de significat i es converteixi en un recurs pràctic.
En definitiva, el nostre objectiu és ajudar als nostres alumnes a créixer com a persones atenent totes les vessants personals, tant quant a la seva autonomia, com a l'aspecte emocional i cognitiu. És per això que totes les matèries s'imparteixen amb rigor, tenint en compte els continguts assignats a cada nivell escolar i les adaptacions curriculars individuals, que determinen la priorització dels objectius.
Actualment impartim les següents assignatures:

INFANTIL

DESCOBERTA D'UN MATEIX
DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL
INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE: MATEMÀTIC, MUSICAL I PLÀSTIC

PRIMÀRIA

MATEMÀTIQUES
LLENGUATGE: CATALÀ I CASTELLÀ
CONEIXEMENT DEL MEDI
ESPORT
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
EXPRESSIÓ PLÀSTICA
GRAFISME
INFORMÀTICA

SECUNDÀRIA

CRÈDITS COMUNS:
LLENGUA CATALANA
LENGUA CASTELLANA
MATEMÀTIQUES
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
MÚSICA
LLENGUA ESTRANGUERA: ANGLÈS
ESPORT
PRETECNOLOGIA
HISTÒRIA

CRÈDITS VARIABLES:
TEATRE
DANSA
JARDINERIA
COSTURA
ORGANITZACIÓ MENJADOR
MECANISMES D'OFICINA
ECOLOGIA
CIÈNCIES DE LA SALUT
GEOGRAFIA
HISTÒRIA DE LES RELIGIONS
FILOSOFIA
TALLER PLÀSTIC D'ART
TALLER DE LECTURA
INFORMÀTICA

Crèdits variables a Secundària

Els crèdits variables s'han anat creant pensant en la totalitat dels alumnes de l'escola que estan en edat de Secundària independentment del seu nivell cognitiu.
Tots i cadascun d'ells tenen cabuda en crèdits específics d'acord amb les seves capacitats i interessos.
En aquest sentit, s'imparteixen dues línies de crèdits: d'una banda, els de contingut més cultural (història, geografia, biologia,...) que s'estructuren a diversos nivells de complexitat en funció de cada grup, i per altra, els crèdits que estimulen habilitats comuns a diverses disciplines de la vida diària, aspectes com l'ordre intern, la classificació, destreses manuals concretes,... (ceràmica, costura, arxiu i control del material, mecanismes d'oficina...)
La durada dels crèdits és anual, però els objectius s'han graduat, de manera que els cursos següents poden aprofundir i repassar els continguts de les matèries de cada crèdit.

Garantia Social
Els continguts d'aquest programa es distribueixen en dos anys lectius i s'adreça a aquells alumnes que, tot i tenir habilitats potencials suficients per inserir-se al món laboral realitzant tasques senzilles, no han assolit els objectius mínims necessaris per poder acreditar l'ESO.
El curs atén als dos aspectes bàsics de l'aprenentatge: d'una banda, potencia les habilitats instrumentals (grafo-lectores i matemàtiques) sempre des d'una vessant pràctica, aplicant-les a situacions reals per tal de reforçar la seva quotidianitat i tots aquells continguts culturals que els permetin tenir un millor contacte i comprensió de l'entorn (història, geografia,...). Aquest bloc d'aprenentatges es vehicula a través dels crèdits establerts per a Secundària, encara que es modifiquen alguns objectius.
Per l'altra, es posa molt èmfasi en instaurar hàbits de treball que els faciliti la seva posterior incorporació laboral. Es tracta d'hàbits comuns a la major part dels llocs de treball i que s'han de aplicar sistemàticament en qualsevol situació escolar: organització personal, temps d'atenció a la tasca, responsabilitat, valoració del treball propi i el dels altres, treball coordinat,...
Tanmateix es potencien habilitats concretes de pràctica diària en una oficina (grapar, desgrapar, fotocopiar, ús d'ordinador, arxiu,...

MATERIAL

Un aspecte rellevant en el nostre Centre és el que fa referència a la confecció de la major part del material que utilitzem per treballar en les diferents àrees del currículum, tant pel que fa als aprenentatges instrumentals (llenguatge i matemàtiques), com a d'altres disciplines i crèdits.
En general, ens trobem que el material editat, disponible al mercat, no s'adequa a les necessitats d'aprenentatge dels nostres alumnes, ja que parteixen d'un nivell massa alt, s'incideix poc en aspectes reeducatius o no destrien els objectius més importants de cada matèria. És per això que el confeccionem nosaltres mateixos.
Al llarg dels anys i a partir de la nostra experiència educativa, hem anat dissenyant uns models de fitxes o de dossiers de treball en el cas de Secundària, amb els que treballem les diferents àrees, i que ens permeten presentar els continguts d'una manera més desglossada, aprofundint en tots aquells aspectes que calgui i adequant el format a les característiques i edats dels nostres alumnes.
També confeccionem material manipulable i jocs que ajuden a reforçar els aprenentatges.
No oblidem l'impacte de l'ordinador i l'efecte educatiu que té en tots els alumnes, per la qual cosa es creen programes amb l'objectiu d'estimular aprenentatges o de consolidar-los a través del joc en tots els nivells educatius.
Tot el material que es confecciona està a disposició de tots els professionals del centre i així tothom pot utilitzar-ho (fitxes, jocs, material manipulable, ...) quan ho necessiti i, al mateix temps, ampliar i complementar el que ja hi ha disponible.
En ocasions, oferim el nostre material a professionals d'altres centres que ens ho demanen.

ACTIVITATS PEDAGÓGIQUES INDIVIDUALS

Aquests serveis s'inclouen dintre de l'horari escolar  i és part de la nostra forma de treballar, els reben aquells nens que una vegada realitzada la seva programació individual i donades les seves característiques,  els requereixen.


•REEDUCACIONS
Aquells alumnes que ho necessiten, reben atenció individual (o en grup de dos), per tal d'incidir sobre aspectes concrets (grafisme, lectura) que requereixen ser treballats amb més insistència. Aquestes reeducacions tenen en compte tant a aquells alumnes que per les seves dificultats necessiten un suport extra, com a aquells que en algun aspecte estan per sobre de la resta i a nivell individual se'ls treballa per adequar-nos a la seva evolució.
Les sessions s'organitzen durant les hores complementàries dels tutors, o bé mitjançant el suport d'un educador.


•LOGOPEDIA
L'escola disposa de logopèdies que distribueixen el seu horari entre els alumnes que presenten trastorns de la parla (expressió o comprensió). Aquestes sessions poden ser, en funció del tractament, individuals, per parelles o en “petit grup” (quan es tracta d'alumnes grans amb els que es potencia la interrelació i la conversa, o dels més petits, on l'objectiu és l'estimulació del llenguatge).
La freqüència de les sessions depèn de cada cas, tot i que s'ha establert un mínim de dues setmanals.
Per les característiques dels nostres alumnes la gran majoria necessiten d'aquest servei.


•FISIOTERAPIA
El tractament fisioterapèutic completa l'estimulació global de la motricitat del nen, que ja es treballa en les àrees de Psicomotricitat i Educació Física.
Amb tot, els alumnes que presenten trastorns motrius destacables, disposen d'una o dues sessions setmanals de fisioteràpia, per tal de millorar o recuperar les seves afectacions.
Aquestes sessions poden ser individuals, per parelles o en “petit grup” (pautes de columna per alumnes més grans, relaxació,…)


•HÀBITS
En determinats casos i sobre tot en els alumnes d'infantil i primària, es realitza un treball individualitzat per reforçar els hàbits que els han d'ajudar a aconseguir una autonomia el més complerta possible.
Aquest treball individual es centra principalment en ensenyar a:
- cordar i descordar botons, sabates, cremalleres, etc.
- posar la roba del dret
- posar-se i treure's la roba correctament
- rentar-se correctament la cara, les mans i les dents
- anar sol al lavabo.
Els hàbits es treballen també constantment amb els nostres alumnes, formant una part molt important del nostre currículum.

ACTIVITATS PEDAGÓGIQUES COMPLEMENTARIES

•SORTIDES-EXCURSIONS
Basant-nos en el principi de l'experimentació i la vivenciació, considerem indispensable complementar els continguts que es treballen a l'escola, amb activitats externes que els hi permetin relacionar-los amb la realitat.
•COLÒNIES ESCOLARS
Cada curs s'organitzen unes colònies de tres o quatre dies de durada a les que assisteixen tots els alumnes de l'escola (amb comptades excepcions).
Aquesta convivència els hi permet relacionar-se en un àmbit diferent, obert i més relaxat, i al mateix temps, conèixer millor els altres i aprendre a cooperar amb ells i les seves dificultats.
L'activitat es contempla des d'una vessant lúdica i relacional, però sempre s'aprofiten, també, les possibilitats pedagògiques que ofereix l'activitat i el seu entorn.
•NATACIÓ
Tots els alumnes de l'escola que ho demanen, tenen la possibilitat d'anar a les Piscines Picornell un cop per setmana. Els d'Infantil i Primària ho fan els divendres de 12 a 12.45 h. i els de Secundària hi van els dimecres en el mateix horari. El trasllat es fa amb autocar.
•CATEQUESI
De forma optativa s'ofereix a l'alumnat de l'escola la possibilitat de fer catequesi dins l'horari escolar. Les classes les imparteixen catequistes voluntàries.  En aquestes sessions es prepara també als alumnes que ho desitgen per fer la Comunió.