CARACTERÍSTIQUES

L'escola acull alumnes que presenten retards significatius en l'adquisició d'aprenentatges escolars, així com en el seu desenvolupament personal-social i que per llurs característiques poden adaptar-se als recursos de què disposa el nostre centre, tant professionals com d'espai físic.

La seva etiologia és diversa i per tant, tot i presentar trets comuns, especialment quant al retard cognitiu (lleuger-mig), poden donar-se aspectes significativament diferenciadors respecte a: nivell de comunicació, actitud, relació, autonomia,…

En aquest sentit, el centre ofereix diverses alternatives en funció de les seves característiques i evolució personal:

a) Potenciar els aprenentatges escolars d’aquells alumnes que tenen capacitat per assolir els objectius de la Primària i fins i tot, de Secundària (adaptada). En alguns casos, es preveu la possibilitat d'integrar-los a l'escola ordinària.
En aquest sector de la nostra població, tot i que considerem prioritaris els aspectes socials i actitudinals, es realitza un gran esforç per aconseguir els millors resultats escolars. És a dir, l’organització de les sessions està estructurada en grups flexibles i més reduïts a fi de facilitar-los l’aprenentatge i, al mateix temps, poder fer un seguiment més acurat dels seus avenços i dificultats.
Els darrers anys, hem constatat que molts dels alumnes d’aquest nivell, provenen de l’escola ordinària, bàsicament dels darrers cursos de Primària, on han sofert un fracàs escolar degut a la manca de recursos per atendre les seves necessitats.  

b) Una escolarització, on els objectius bàsics son estimular i desenvolupar el nivell de comunicació i socialització per tal de facilitar la convivència, sense oblidar el treball sistemàtic d’àrees cognitives.
Donem  una importància primordial a:

-El llenguatge com a mitjà de comunicació.
-L'aprenentatge d'hàbits d'autonomia i  convivència.
-El desenvolupament del la motricitat general i fina orientada a l'aprenentatge de tasques que facin possible la seva inserció laboral als tallers.    

Aquests objectius es pretenen a través de les diferents àrees i es treballen de manera globalitzada i en coordinació entre el centre i les famílies.