FUNCIONAMENT BÀSIC

Elaboració d'una programació individual i multidisciplinar on intervenen tots els professionals que prendran part en el procés educatiu de cada alumne.

Els grups-classe es dissenyen en funció de l'edat i del nivell general de competències.

Redistribució dels grups classe en petits-grups flexibles, més adaptats a les seves necessitats d'aprenentatge i orientats vers les àrees més instrumentals: lecto-escriptura, matemàtica,...

Atenció de logopèdia i fisioteràpia específiques, en funció de les seves característiques.

Potenciació d'activitats que millorin les seves habilitats comunicatives i relacionals (teatre, dansa,…), així com el seu coneixement del medi social i natural (sortides, colònies, viatges,...).

Suport familiar tant des de la vessant pares, com des dels professionals i demanda de la seva implicació en el procés d'aprenentatge.