ACTIVITATS D'OCI I SUPORT A LES FAMÍLIES

ACCIÓ TUTORIAL

En la nostra tasca educativa és imprescindible el tracte continuat amb les famílies o tutors dels nostres alumnes. Les característiques de la població que atenem, demanen una atenció continuada de la seva evolució, així com una coordinació exhaustiva entre tots els membres que intervenen en aquest procés.

El tutor és el responsable de recollir, organitzar i coordinar totes les accions educatives que requereix cada alumne en el nostre centre. És l'encarregat de vehicular la informació i transmetre-la als pares. Podrà demanar la presència de qualsevol professional de l'escola a les entrevistes amb les famílies o amb altres professionals externs.

Segons aquesta premissa, s'ha establert la norma de realitzar una entrevista amb els pares, en iniciar-se el curs, pel tal d'establir els objectius a treballar i les estratègies comunes. Aquest canal de comunicació, resta sempre obert a través de l'agenda de l'alumne, trucades i altres entrevistes en cas de necessitar un control més intens. En finalitzar el curs, s'efectua una darrera reunió per valorar l'evolució de l'alumne i redefinir els objectius, amb la finalitat de donar suport a les famílies davant el període de vacances escolars. Aquest tipus d'entrevistes, es realitzen, sempre que és possible, dintre de l'horari lectiu, pel que es disposa d'unes hores complementàries amb aquesta funció.

També d'acord amb el principi de coordinació global, és necessari tenir en compte als professionals externs al centre que tracten als alumnes (psicòleg, logopeda, neuròleg, fisioterapeuta,...), per tal de donar continuïtat a tota la nostra tasca educativa i gaudir de l'intercanvi d'informació que possibilita la interrelació professional. Aquestes reunions s'efectuen, habitualment, al marge del nostre horari lectiu.

ACTIVITATS D'OCI

Tota la nostra comunitat educativa és molt sensible a les necessitats d'esbarjo dels nostres alumnes i de les seves famílies, és per això que, des de sempre hem engegat diversos projectes amb aquesta finalitat.

SERVEI DE CANGURS

Des de fa cinc anys l'escola, va iniciar aquest servei específic, que està subvencionat per l'APPS, i pel qual, els pares dels nostres alumnes poden disposar de 30 hores anuals de servei de cangur especialitzat a molt baix cost. Aquest servei es gestiona des del centre.

COLÒNIES D'ESTIU

Un grup de professionals format per monitors i educadors de l'escola, organitza unes colònies a la platja cada mes de juliol, d'una durada de set dies, propiciades per l'APA.

ESCOLA D'ESTIU

Des de fa sis cursos l'APA organitza una escola d'estiu oberta al barri i amb una durada de cinc setmanes. L'horari és de 9 del matí a 4 de la tarda, hi ha servei de menjador i de transport.

Els nois es poden apuntar per setmanes o tot el mes sencer.

Una part del dia es dedica a reforçar aspectes cognitius i habilitats motrius en funció del seu nivell (informàtica, tallers,..), i la resta és lúdica. Compten amb piscina tres dies a la setmana, per fer-la es desplacen a l'escola Pedralbes.