Tot el personal docent es reuneix en un Claustre mensual ordinari.

L'horari és de 15.30 h. a 16.15 h. Per tractar temes d'organització general o emergències puntuals. Habitualment, però, i degut als assumptes tractats, que acostumen a demanar aprofondiment,es convoquen Claustres que es realitzen fora de l'horari escolar, amb una durada aproximada de 2 h.. L'assistència als claustres és obligatòria i hi participa tot el personal docent del centre.

REUNIONS DE L'EQUIP DIRECTIU

L'Equip Directiu es reuneix amb una periodicitat setmanal per tal de coordinar tots els assumptes que porten individualment. Aquesta freqüència pot augmentar en funció del volum de treball o en cas de situacions d'emergència.

REUNIONS PER ETAPES

El Sots-director i la Cap d'Estudis, actuen com a coordinadors en cadascun dels nivells (Infantil/Primària–Secundària-Garantia Social) en els que estan inscrits com a tutors d'un grup.

Cadascú convoca al personal del seu nivell, incloent els educadors i personal tècnic corresponent, a una reunió setmanal. La finalitat és, a més coordinar els aspectes pedagògics de funcionament pràctic, informar sobre les gestions i els temes tractats a les Juntes mixtes de gestió o a les comissions de treball.

REUNIONS PEDAGÒGIQUES

Tot el professorat està implicat en la configuració dels grups-classe, així com en la seva redistribució en grups flexibles i assignació dels crèdits variables. Això, demana un doble esforç a tot el personal docent, ja que el seu treball es diversifica al poder atendre a un nombre més elevat d'alumnes i impartir matèries de nivells diferents. Suposa, també, un grau de coordinació superior amb els altres professionals del centre. Per dur a terme aquest treball, es realitzen reunions al llarg del curs, amb una freqüència variable, en funció de les modificacions que s'hagin d'efectuar (canvis d'alumnes, modificació d'objectius,...) i de la informació a transmetre

REUNIONS DE TREBALL

El personal docent participa en comissions pròpies del funcionament de l'escola. L'assignació a les comissions es realitza en els Claustres i la participació és voluntària. Aquestes comissions poden ser fixes o transitòries. Entre les fixes hi ha:

Comissió pedagògica:

encarregada de recollir tota la informació sobre el material psicopedagògic que existeix al mercat, així com d'ampliar dades sobre aspectes mèdics, terapèutics,..., referents a les diferents patologies que afecten als alumnes.

Comissió de material:

encarregada de recollir tota la informació sobre nous materials didàctics, empreses distribuïdores, preus,..., i realitzar una selecció, proposar o efectuar-ne la compra.

Comissió de festes:

encarregada d'organitzar totes les festes i activitats que fa o participa l'escola: la castanyada, el carnestoltes, la mona, sopar de final de curs, Mostra d'entitats, etc. Així com també d'elaborar un full informatiu mensual per pares i professorat de tots els esdeveniments del mes a l'escola.

Comissió de sortides i substitucions:

porta a terme l'organització de totes les sortides que es fan a l'escola incloent les colònies, així com de coordinar les substitucions del personal docent.  

Comissió de manteniment:

Aquesta comissió es treballa amb els alumnes més grans de l'escola. Es pretén fer un manteniment de les instal·lacions de l'escola.

Entre les transitòries en l'actualitat hi ha:

Comissió de nous projectes:

Encarregada de sondejar i veure quines son les necessitats de tota la comunitat educativa i a partir d'aquí estudiar, dissenyar i elaborar possibles nous projectes. Enguany per exemple s'està duent a terme un projecte de xerrades per pares i familiars dels alumnes, que interessen i preocupen als seus integrants

Comissió de protocol:

Encarregada d'elaborar un document protocol·lari on s'estableixin les normes, les guies, les pautes de funcionament del centre.

Comissió de subvencions:

Encarregada de recollir la informació de les diferents institucions que ofereixen subvencions i complimentar tots els formularis que es demanen per tal d'accedir a cadascuna de les mateixes.