L'escola està estructurada, seguint la normativa vigent, en les següents etapes:

INFANTIL

Aquest curs (13-14) comptem amb un grup d'alumnes d'entre 4 i 6 anys que segueixen el currículum adaptat corresponent a aquesta etapa.

Els continguts es basen d'una banda, en el coneixement i control del propi cos, i d'altra, en la presentació d'aprenentatges, donant prioritat a la manipulació i l'experimentació directa. En aquest grup en concret, es dóna molta importància a la comunicació i a la relació amb els altres, sent aquest aspecte l'eix fonamental sobre el que s'articulen els continguts anomenats anteriorment.

PRIMÀRIA

En aquest bloc se situen 6 grups d'entre 6 i 13 anys. L'assignació d'alumnes es realitza en funció de l'edat, el nivell cognitiu i l'actitud general. Com a resultat, disposem de grups prioritàriament escolars, i d'altres on, sense deixar de banda aquests aspectes, cal fer més èmfasi en la consolidació d'hàbits d'autonomia i l'exercitació de la manipulació. La diferència d'edat entre els alumnes d'un mateix grup no supera els 2 anys de diferència en la majoria dels casos.

SECUNDÀRIA

Actualment disposem de 6 grups inscrits en aquesta etapa, que com a l'anterior, segueixen currículums diversos en funció de les seves necessitats, que poden ser més acadèmiques o manipulatives, sempre tenint present, que els continguts escolars són a la base de les nostres programacions.

Per a aquells alumnes que a partir dels 16 anys podem preveure que la seva destinació serà el curs de garantia social, s'elabora un PTI (Pla de transició individual) que cobreix el període de formació fins que comenci l'esmentat programa.

Els PTI reflecteixen el nivell de competències de l'alumne, les seves necessitats i interessos, sempre amb la participació del pares i dels professionals implicats, i així s'especifica en els objectius que han d'aconseguir i els serveis que cal proporcionar per tal de facilitar la seva transició a la vida adulta. Té en compte les seves preferències i les seves fortaleses i capacitats. Es potencia la utilització dels suports naturals i comunitaris, així com totes les activitats que fomentin les seves habilitats que millorin les seves relacions interpersonals, inclusió en la comunitat i respecte.

A la planificació sempre es té en compte la seva opinió a fi de garantir-nos el compromís continuat de la persona.

Un d'aquests grups, i amb caire experimental, segueix un programa considerat com a TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA , un projecte que acull a un grup d'alumnes (de 18 a 20 anys), que per les seves característiques, no poden assolir continguts escolars complexes. Aquests nois i noies, tenen un currículum adaptat per tal de millorar la seva autonomia personal i social, així com les seves habilitats manipulatives en general.

PFI

Aquest curs la Generalitat de Catalunya ens ha subvencionat un dels grups de PFI (Programa de Formació i Inserció) que impartim a l'escola. És una gran notícia perquè suposa la gratuïtat d'aquests estudis.

Aquests alumnes tenen entre 18 i 21 anys. L'estratègia del seu currículum es centra, després de considerar assolits els objectius bàsics de l'etapa Secundària, en potenciar les seves habilitats de caire més laboral, que els hi permetin accedir a tasques senzilles d'auxiliar d'administració.