HISTÒRIA DEL CENTRE

L'Escola Paideia va iniciar la seva activitat en el camp de l'educació especial, l'octubre de 1957, sota la direcció de la Sra. Irene Gimeno Javierre, mestra i llicenciada en Pedagogia i Llengües Clàssiques, al carrer Bertran nº 119 de Barcelona, acollint un grup reduït de nens amb disminució psíquica de grau lleuger o amb trastorns de l'àrea del llenguatge.

Des del principi, es va entrar en relació amb grups de metges i pedagogs de tot  l'Estat Espanyol, i d'altres països, que treballaven en la reeducació de nens amb deficiències instrumentals o caracterials que no els hi permetien seguir una escolaritat ordinària.

Entre les seves aportacions, valorem molt significativament el seu interès pel desenvolupament psicomotriu, del que, juntament amb la Sra. Ester Oliveras, varen ser pioneres, introduint a Espanya el mètode “Le Bon Depart”. Aquest sistema, basat en la interrelació entre el cos, el ritme, i l'estructuració espacial, s'ha convertit en una referència indispensable en la nostra tasca pedagògica. Des de les hores, també, l'escola es va convertir en un centre difusor, promovent cursets i seminaris, per tal de fer arribar aquest mètode a la resta d'ensenyants.

En el mes de març del curs 1963-64, davant l'expansió de l'escola i de la demanda insistent de places, es va traslladar al carrer Panamà nº 9 de Barcelona, on continua a l'actualitat.

El dia 12 Agost de 1971 rep l'autorització definitiva, publicada al BOE del dia 02.10.1971 per impartir ensenyament en els nivells E.G.B./Educació Especial en 12 unitats.

A l'any 1980, en morir la Sra. Irene Gimeno, la titularitat de l'escola passa a l'Associació de Pares d'Alumnes, els quals la representen  fins a l'actualitat.

Al setembre de 1986, l'escola signa el primer Concert Educatiu amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que hem  renovat i ampliat quan les circumstàncies ho han permès, fins arribar al present Concert, signat el curs 2002-03, i en el que l'escola compta amb 13 aules, 15 tutors d'aula, 2 fisioterapeutes, 3 logopedes i 7 educadors.

Des del curs 97-98 l'escola va aconseguir l'autorització per a impartir un curs de Garantia Social autoritzat pel Departament d'Ensenyament en fase experimental.

PRINCIPIS METODOLÒGICS

L'escola Paideia no ha oblidat mai el que és: una escola, un lloc on els nens i nenes venen a aprendre en funció de les seves possibilitats i on els pares reben tot el suport que els podem oferir per tal d'implicarlos en una tasca ben complexa, l'educació dels seus fills.

La peculiaritat del nostre centre en el que els titulars són els pares, condiciona encara més aquesta voluntat de col·laboració entre els diversos estaments educatius i enriqueix la nostra perspectiva a través del treball conjunt.

Seguint amb la convicció d'oferir en tot moment als nostres alumnes allò que necessiten, concebem el centre com una institució oberta, pel que des de fa molts anys que tenim present l'alternativa d'escolaritat compartida amb centres ordinaris.

De la mateixa manera, i dintre de la nostra activitat diària, la flexibilitat de grups en funció de la matèria a treballar, afavoreix l'ajustament dels continguts a les necessitats particulars de cada alumne. Aquest objectiu es veu recolzat pel material que utilitzem, habitualment d'elaboració pròpia.

ESCOLARITAT COMPARTIDA

Aquesta alternativa educativa la contemplem des de fa força temps i considerem que es tracta d'una bona possibilitat per a molts dels nostres alumnes, que per llurs característiques necessiten mantenir o potenciar alguns dels aspectes, especialment socials, que els hi ofereix l'escola ordinària o bé altres centres especialitzats. També ens serveix, com a pas previ, per integrar algun dels nostres alumnes que degut a la seva evolució positiva creiem, juntament amb l'EAP i la família, que podrien estar ben integrats a  l'escola ordinària.

Normalment en els centres ordinaris es posa especial cura en tots els aspectes socials i relacionals de l'alumne. Quan l'alumne està al nostre centre, i sempre tenint en compte els aspectes anteriors, ens centrem principalment en treballar les matèries més instrumentals com les  matemàtiques i el llenguatge, i donem els suports específics que l'alumne necessita (adaptació de materials o mobiliari, logopèdia, fisioteràpia,...). Els horaris dels alumnes els fan conjuntament les dues escoles a principis de Setembre, i s'adapten a les seves necessitats personals i educatives.Tot aquest procediment es realitza a través del seu ACI, el document que justifica el seu currículum, els serveis que requereix i l'emplaçament escolar més adequat, que rebrà durant un determinat període. A l'ACI es reflecteixen també, els esforços que totes dues escoles duen a terme en aquest procés educatiu.

L'escolaritat compartida suposa un gran esforç per part de tots els professionals implicats, ja que per aconseguir el màxim rendiment d'aquesta fórmula, es fa indispensable una coordinació continuada i sistemàtica entre els centres, els EAPS corresponents i les famílies. No oblidem, però, que aquest sistema d'escolarització, tot i que positiu, no es pot considerar permanent, sinó que és una via de pas entre ambdues escoles i que tendeix a ubicar l'alumne de forma permanent en un dels dos centres.

Totes les escolaritats compartides que realitzem estan autoritzades pel Departament d'Ensenyament.

GRUPS FLEXIBLES

L'objectiu dels grups flexibles consisteix en redistribuir als alumnes en unitats de treball encara més reduïdes que els grups-classe, intentant aconseguir així una major homogeneïtat dels aspectes acadèmics.

Per aquest motiu, i comptant amb el suport de tot el personal docent de l'escola, l'horari es dissenya de manera que, les diferents activitats (llenguatge i matemàtiques) estiguin programades a la mateixa hora en tots els grups implicats. La qual cosa, permet incloure més personal a banda dels tutors, facilitant agrupacions més reduïdes, i ajustar-nos millor a les necessitats de cada alumne.

Aquest tipus de funcionament requereix organitzar els horaris i les activitats amb molta cura, per tal de poder tenir en compte totes les variables. Això suposa un esforç important per part dels docents, que es veu recompensat per les moltes avantatges pedagògiques que ofereix als nens, ja que els hi garanteix l'adequació dels continguts al seu nivell escolar, sense perdre mai de vista el seu grup-classe com a referència.

EL CURRÍCULUM ESCOLAR PER NIVELLS

El nostre centre sempre ha seguit la normativa vigent, pel que es treballen les mateixes assignatures que a l'escola ordinària, tot i que adaptant-les a les característiques i necessitats de cada alumne. Això ha representat modificar exhaustivament els currículums establerts pel Departament d'Ensenyament i sotmetre'l després, a la seva aprovació. Aquest esforç ens habilita per a impartir els nivells d'Infantil, Primària i Secundària. A banda de l'escolaritat obligatòria, comptem també, amb l'autorització per a realitzar un curs de Garantia Social de caire prelaboral.

Cada alumne té la seva adaptació curricular i en funció d'aquesta es van treballant els diferents aspectes.

Es dóna molta importància durant tota l'escolaritat al treball d'hàbits tant des del punt de vista social com personal, volem aconseguir que els nostres alumnes siguin el més autònoms possibles i que es puguin integrar a la societat utilitzant unes normes de convivència bàsiques. Els hàbits es treballen durant tota la jornada escolar, aprofitant qualsevol situació per reforçar-los i en determinats casos es treballen també de manera individual.

Donem també molta importància al grafisme, ja que donades les característiques dels nostres alumnes, aquests presenten en molts casos problemes importants en aquest aspecte, fet que juntament amb d'altres (discriminació auditiva, anàlisi correcta dels sons d'una paraula...) els hi dificulta enormement l'aprenentatge de la lecto-escriptura.

Gràcies a aquest treball que es realitza des que el nen s'incorpora a l'escola, hem aconseguit en molts casos que siguin capaços d'escriure realitzant un grafisme bastant correcte.

La psicomotricitat ocupa també un espai molt important dins del nostre currículum, ja que considerem que aquesta disciplina és a la base de qualsevol aprenentatge, donat que potencia el coneixement i control del propi cos i de les relacions que estableix amb l'espai.

En tots els casos en els quals els alumnes poden accedir a la lecto-escriptura com a eina de comunicació, és a dir, amb un sentit funcional que els permeti cercar informació i comunicar-se per escrit, el que pretenem és estimular aquesta habilitat i donar-li un ús significatiu. D'aquesta manera, l'alumne pot acostar-se a altres disciplines, iniciar-se en coneixements nous, estimulant la seva curiositat i normalitzant la seva vida social.

L'àrea de matemàtiques també té una importància primordial, tant pel que fa als aspectes de raonament lògic i simbòlic, com als més adaptatius i quotidians. En aquest sentit, cal dir que com a disciplina instrumental, la nostra pretensió segueix sent que s'ompli de significat i es converteixi en un recurs pràctic.

En definitiva, el nostre objectiu és ajudar als nostres alumnes a créixer com a persones atenent totes les vessants personals, tant quant a la seva autonomia, com a l'aspecte emocional i cognitiu. És per això que totes les matèries s'imparteixen amb rigor, tenint en compte els continguts assignats a cada nivell escolar i les adaptacions curriculars individuals, que determinen la priorització dels objectius.